Gönnerinnen & Gönner

Kohli Vania, Grossrätin Bern

Kupferschmid Hans, Präsident BDP Stadt Bern

Moser Pascal, Moser und Partner AG Ittigen

Olibet Edith & Niklaus, alt Gemeinderätin Bern

Penher Stéphanie, Stadträtin Bern

Teuscher Franziska, Gemeinderätin Bern

Trede Aline, Nationalrätin

Wasserfallen Christian, Nationalrat Bern